Names, shareholding, and shareholding ratio of the shareholders that individually hold more than 5% of company shares or the equity ratio ranked among the Top 10 shareholders of the Company:

Major Shareholders Shareholding Shareholding %
Coretronic Corporation 38,967,586 34.16%
JIANG YU-LIAN 9,031,499 7.92%
CHEN DA-YU 5,383,331 4.72%
JIANG YU CHUN-YING 4,246,000 3.72%
JIANG WEI-HUA 3,134,043 2.75%
TSAO CHIH-LIANG 3,084,196 2.70%
Tai Wei Advanced Co., Ltd. 2,570,518 2.25%
JIANG ZHI-HAO 2,302,343 2.02%
HSBC Custody of Mitsubishi UFJ Morgan - Tri-Party SBL Transaction 1,693,000 1.48%
Chung Tsen Investment Corporation 1,676,317 1.47%
April 19, 2022. Unit: Shares
arrow_upward