Names, shareholding, and shareholding ratio of the shareholders that individually hold more than 5% of company shares or the equity ratio ranked among the Top 10 shareholders of the Company:

Major Shareholders Shareholding Shareholding %
Coretronic Corporation 37,217,586 32.62%
Chun-Ying Jiang Yu 4,878,000 4.28%
Chih-Liang Tsao 4,808,196 4.22%
Yu-Lian Jiang 4,558,499 4.00%
Wei-Hua Jiang 2,963,043 2.60%
Zhi-Hao Jiang 2,934,343 2.57%
Da-Yu Chen 1,491,331 1.31%
Chain-Shinn Juang 820,000 0.72%
Taiwei Advanced Co., Ltd. 695,518 0.61%
Jui-Yuan Chang 660,000 0.58%
April 21, 2024. Unit: Shares
arrow_upward